Onderzoek natuurinclusieve landbouw

23-10-2018

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoekt op verzoek van het ministerie van LNV samen met Nationaal Groenfonds de financieringsbehoefte van agrarische bedrijven die starten of overschakelen naar natuurinclusieve landbouw en wat de gewenste rol van de overheid daarbij kan zijn. Een groot aantal agrarische bedrijven heeft via LTO,  ZLTO en LLTB  inmiddels het verzoek ontvangen om een online vragenlijst in te vullen om inzichtelijk te krijgen hoeveel agrarische bedrijven al bezig zijn met natuurinclusieve of kringlooplandbouw en om te achterhalen welke financiële ondersteuning voor omschakeling nodig is. Ook voor niet bij LTO aangesloten agrariërs is de vragenlijst inmiddels opengesteld. Onderzoek moet duidelijk maken wat boeren motiveert om zich extra in te zetten voor de natuur en wat de belemmeringen zijn om hier niet voor te kiezen.

Lees verder

PBL en het Groenfonds werkten daarbij samen met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van  LTO Nederland, Rabobank, Triodosbank, BoerenNatuur, Living Web Friesland, Netwerk Natuurinclusieve Landbouw en het ministerie van LNV. Onderzoekers van Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Economic Research hebben samen met PBL en het Groenfonds het onderzoek samengesteld. Het Groenfonds heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de financiering van agrariërs die omschakelen  naar natuurinclusieve  landbouw. Ook deze ervaringen worden meegenomen in het onderzoek. 

Alle partijen hopen dat agrariërs massaal gehoor zullen geven aan de oproep om de vragenlijst in te vullen, zodat de uitkomsten van het onderzoek ook daadwerkelijk een goed beeld geven wat bedrijven nodig hebben om de omschakeling  naar natuurinclusieve landbouw te laten slagen. 

Wie kunnen het onderzoek invullen?

Aanvankelijk is gekozen voor LTO-leden vanuit de gedachte dat dit een redelijke dwarsdoorsnede vormt van de agrariërs . De koplopers van natuurinclusieve landbouw zijn daar bekend. Veel andere geïnteresseerde agrariërs hebben inmiddels laten weten ook graag aan het onderzoek mee te willen werken. Om die reden is - op verzoek van minister Carola Schouten en in goed overleg met de opdrachtgever, het ministerie van LNV, en de uitvoerende partijen - afgesproken dat het mogelijk wordt voor alle agrariërs om het onderzoek via de site van PBL in te vullen om een nog beter en breder beeld te krijgen van de mogelijkheden en wensen.

Naar het nieuwsbericht van PBL en de link naar het onderzoek

Lees meer over het belang van dit onderzoek in het artikel uit Nieuwe Oogst van oktober 2018 (pdf)

Meer over het onderzoek 

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

het Rijk

Meer over het Rijk

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw