Rapport: Nationale Energieverkenning 2017

09-11-2017

De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart en geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2035. Het is de vierde keer dat de NEV verschijnt.

Lees verder

De NEV is tot stand gekomen op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Naast een jaarlijks compleet en feitelijk overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding geeft deze editie invulling aan de periodieke rapportageverplichting van Nederland rond de energiehuishouding en de emissies van broeikasgassen. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsmede de Borgingscommissie van het Energieakkoord, zijn nauw betrokken.

Ontnuchterende conclusie

Emile Peters: 'Om de transitie te versnellen, investeert Nationaal Groenfonds flink in energieprojecten. Dit rapport geeft een inschatting waar het heen gaat met de energiemarkten, op korte en langere termijn. De eerste pagina’s geven een goed overzicht van de ontwikkelingen. De tabel op pagina 9 laat zien dat de duurzame energievoorziening verhoudingsgewijs flink groeit; daar dragen we als Groenfonds ons steentje aan bij. Maar de ontnuchterende conclusie is dat het allemaal nog niet genoeg is als je kijkt naar het totale gebruik. Er is dus nog heel wat te doen om de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen te bereiken.'

Bron: www.ecn.nl

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Provincies

Meer over Provincies

Greenports

Meer over Greenports