Agrariers

Het Nationaal Groenfonds wil zijn steentje bijdragen aan het vergroeningsproces. Wij bieden u als agrariër dan ook financiële ondersteuning wanneer u natuur aan wilt leggen op uw eigen grond, al dan niet gecombineerd met kavelruil.

U stelt zichzelf misschien de vraag: waarom zou ik natuur aan willen leggen op eigen grond? Wel, ondere andere vanwege de financiële voordelen. Natuurvriendelijk exploiteren van uw agrarisch bedrijf brengt namelijk een aantal financiële voordelen met zich mee:

  1. Zo kunt u, als agrariër, aanspraak maken op een subsidie functieverandering.
  2. Daarnaast kunt u een beheersubsidie aanvragen.
  3. Bovendien mag u een beroep doen op subsidie wanneer er sprake is van een bedrijfsverplaatsing.

Deze financiële voordelen kunnen u doen besluiten om een stuk grond beschikbaar te stellen voor natuurontwikkeling. Feit is wel dat een exploitatie van uw bedrijf rendabel moet zijn en blijven, ongeacht de eerder genoemde financiële voordelen. Het Groenfonds kan u daarbij helpen. In ons ruim twintigjarige bestaan hebben wij op diverse gebieden kennis vergaard, waardoor wij u nu van een helder en concreet advies kunnen voorzien.

Samen een verdienmodel opstellen

Het Groenfonds gebruikt zijn kennis en zijn uitgebreide netwerk om projecten te versnellen, partijen te verbinden, maar ook om u nieuwe financiële inzichten te bieden met betrekking tot het rendabel en natuurlijk exploiteren van uw agrarisch bedrijf. Samen met u kunnen wij een geheel nieuw verdienmodel opstellen.

Financiering bij bedrijfsbeëindiging 

Wilt u als agrariër stoppen met het uitvoeren van agrarische activiteiten, maar wilt u wel op (een deel van) uw land - bijvoorbeeld de huiskavel - blijven wonen ondanks de bedrijfsbeëindiging? Ook dan staat het Groenfonds u met raad en daad bij.

U kunt er, bij het beëindigen van een bedrijf, voor kiezen om natuur op de overige stukken land te ontwikkelen, waarbij dit extensief beheerd wordt. Het Nationaal Groenfonds is de aangewezen partner om deze vorm van natuurontwikkeling financieel mogelijk te maken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het voordelig financieren van grondaankopen, het natuurinclusief verkavelen en het voorfinancieren van de functieverandereringsbijdrage? Neem contact op met Rob van Eijck via 06 21 39 80 21 of per e-mail.

Gerelateerd nieuws

Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Grondaankoop

Meer over Grondaankoop

Bedrijfsverplaatsing

Meer over Bedrijfsverplaatsing

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Verdienmodellen

Meer over Verdienmodellen