Gemeenten

Natuurbeheer is voor veel gemeenten een lastig en vaak kostbaar dossier. Gemeenten kiezen er dan vaak voor om stukken natuur af te stoten of op andere wijze te beheren, waardoor natuurkwaliteit kan afnemen. Gelukkig kan het ook anders! Met behulp van het Groenfonds kan de gemeente de natuur binnen de gemeentegrenzen behouden. Het Groenfonds is namelijk de partner die gemeenten ondersteuning kan bieden bij het realiseren van beleid op het gebied van natuur, landschap en duurzaamheid.

Iedere gemeente heeft een aantal partijen die het gemeentelijk beleid uitvoeren. Deze partijen zijn vaak op zoek naar liquide middelen om de gehele uitvoering van het project te kunnen financieren. Nationaal Groenfonds is de financieringspartner van de gemeenten. 

Heeft u als gemeente een verkavelingsproces op poten gezet ter versterking van de landbouwstructuur (oftewel groen verkavelen), maar is het lastig om het geld tijdig vrij te spelen? Of wilt u in het kader van duurzaam investeren, projecten voor groene daken opzetten? Dan kunnen wij u ondersteuning bieden op financieel gebied.

Fondsmanagement

Het Groenfonds treedt daarbij niet alleen op als financieringspartner. Het Groenfonds staat u ook met raad en daad terzijde als adviseur. Wilt u bijvoorbeeld een project opzetten vanuit een innovatiefonds en heeft u iemand nodig die het project beoordeelt? Dan bent u bij het Groenfonds aan het juiste adres.

Financieringsmogelijkheden van het Groenfonds

Wij ondersteunen gemeenten bij een groot scala aan groene (innovatie)projecten. Denk hierbij onder andere aan:

  • Het financieren van de aanleg van groene daken (klimaatbestendig maken steden: waterretentie en hitte-eilandeffect).
  • Het financieren van gebiedsontwikkelaars die groen integraal mee ontwikkelen (leegstand en verloedering bedrijventerreinen, leegstand winkelgebied, leegstand maatschappelijk vastgoed, leegloop krimpregio).
  • Het financieren van groenstructuren in stad en gemeente (verbeteren leefbaarheid).
  • Het financieren van duurzame energieprojecten (verduurzamen maatschappij).
  • Groengarantie (bestendigen groene contouren in kader leefbaarheid, biodiversiteit en klimaat).

Meer weten?

Bent u op zoek naar een partij die wil investeren in een duurzaam project omtrent energietransitie, groene daken of groen verkavelen? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Kino Rotterdam: klimaatadaptieve tuin

Klimaatadaptatie: groen in de stad helpt!

Recreatiefonds Gemeente Sluis: ecologisch verantwoorde recreatie

Oplossing voor de spagaat van de verblijfsrecreatie.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Groene daken

Meer over Groene daken