Financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. 

Dit doen we onder andere in de volgende sectoren:

Energietransitie – o.a. Wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting

Duurzame landbouw - Behoud natuurlijk kapitaal en reserves, natuur-inclusief en nieuwe technieken en stadslandbouw

Circulaire economie - Streven naar een gesloten kringloop en minder afval

Natuur en landschap - Meer en robuustere natuur, meer samenhang en vergroten biodiversiteit

Klimaatadaptatie - Aanpassingen aan veranderende klimaat, in het bijzonder water

Het Nationaal Groenfonds heeft in mei 2021 samen met Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) het Klimaatfonds voor de landbouw gelanceerd. Dit is het eerste fonds dat gericht is op financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanuit het Klimaatakkoord. De focus ligt op projecten die gericht zijn op verduurzaming van de landbouw en het behoud van biodiversiteit. Meer informatie over het Klimaatfonds

Samen met de provincie Noord-Brabant heeft het Groenfonds het Transitiefonds Veehouderij opgezet om veehouders te ondersteunen die uitstoot van onder andere ammoniak terug willen dringen. Lees meer over het Transitiefonds Veehouderij

Het Groenfonds heeft bijna 20 jaar bosaanleg in Nederland gestimuleerd met bijdragen uit het Bosklimaatfonds. Mede hierdoor is meer dan 2.600 hectare nieuw bos aangelegd. In juli 2019 is het Bosklimaatfonds definitief gesloten. Meer over het Bosklimaatfonds en de sluiting vindt u in het nieuwsbericht

Voorwaarden financieringen

  • Nationaal Groenfonds financiert uitsluitend projecten met een aantoonbaar rendement voor onze groene leefomgeving

  • Nationaal Groenfonds financiert uitsluitend organisaties en ondernemingen

  • Nationaal Groenfonds verstrekt leningen, eventueel achtergesteld en in enkele gevallen equity

  • Als zekerheid voor deze financieringen kan gedacht worden aan hypothecaire zekerheid, verpandingen, garanties en contracten

  • Nationaal Groenfonds verstrekt leningen met een minimum omvang van EUR 100.000

Per financiering worden voorwaarden op maat vastgesteld.


Financieringstraject

Als uw project aan bovenstaande voorwaarden voldoet neemt u contact op met een van onze investmentmanagers. Wanneer duidelijk is geworden dat uw project onder de doelstellingen van Nationaal Groenfonds valt, ontvangt u een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier stuurt u, samen met de benodigde bijlage(n), naar Nationaal Groenfonds. Zodra de aanvraag compleet is, wordt deze door ons in behandeling genomen.