Veelgestelde vragen rentegegevens

Waarom worden mijn rentegegevens aangeleverd aan de Belastingdienst?

Het Nationaal Groenfonds is verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst over de saldi- en rentegegevens van zijn klanten. Dit is een wettelijke verplichting op grond van de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). De Belastingdienst gebruikt deze gegevens bij het vooraf invullen van de aangiftes inkomstenbelasting (VIA) van particulieren.

Van welke klanten geeft het Groenfonds gegevens door?

De gegevens over het afgelopen fiscale jaar van lopende leningen en lopende Nationaal Groenfonds depots van natuurlijke personen geven wij door aan de Belastingdienst. Gegevens over het afgelopen fiscale jaar van niet-natuurlijke personen met betrekking tot lopende project-rekeningen geven wij eveneens door aan de Belastingdienst. Onder niet-natuurlijke personen vallen een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap, een stichting, een vereniging, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma en maatschap en publiekrechtelijke organen.

Welke gegevens leveren wij aan bij de Belastingdienst?

Aan de Belastingdienst worden jaarlijks, aan het begin van ieder jaar, alle saldo- en rentegegevens van natuurlijke en niet-natuurlijke personen van de leenproducten, als ook de saldi- en rentegegevens van het Nationaal Groenfondsdepot en de project-rekeningen doorgegeven. Het betreft de gegevens over het voorgaande fiscale jaar.

Wat gaat de Belastingdienst met mijn gegevens doen?

De Belastingdienst gebruikt deze gegevens bij het vooraf invullen van de aangiftes inkomstenbelasting (VIA) van particulieren. Dit maakt de kans op administratieve fouten van het regelen van uw aanslag Inkomstenbelasting een stuk kleiner. Ook de informatieverwerking bij de Belastingdienst kan op deze manier sneller verlopen.

Wat betekent dat voor mij?

Het Groenfonds verzorgt de aanlevering van uw gegevens aan de Belastingdienst. U hoeft ze dan alleen nog te controleren en zo nodig aan te vullen bij indienen van uw aangifte. Doe dit zorgvuldig! U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw aangifte juist en volledig is ingevuld.

Volgens mij ben ik geen klant van het Groenfonds, waarom worden mijn gegevens toch aangeleverd aan de Belastingdienst?

In dat geval heeft u waarschijnlijk in het verleden van Dienst Regelingen Roermond – nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - een beschikking voor Subsidie Functieverandering gekregen. Deze beschikking is definitief geworden toen u de bijbehorende kwalitatieve verplichting heeft getekend. Tegelijk met de ondertekening van de kwalitatieve verplichting heeft u een financieringsovereenkomst getekend met het Nationaal Groenfonds. Op grond van deze overeenkomst heeft het Nationaal Groenfonds de getaxeerde waardedaling vanuit de Subsidie Functieverandering in één keer als voorfinanciering aan u uitgekeerd. 

De jaarlijks verschuldigde rente en aflossing voor deze voorfinanciering (ook wel VSPN of pVSPN genoemd) worden voldaan door het ministerie van Economische Zaken of uw provincie. De financieringsovereenkomst staat echter op uw naam. Daarom is Nationaal Groenfonds wettelijk verplicht deze gegevens door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt of deze gegevens ook worden opgenomen in uw aangifteformulier.

Ben ik verplicht de gevraagde gegevens op het formulier persoonlijke gegevens aan het Groenfonds door te geven?

Indien er gegevens ontbreken in onze administratie benaderen wij u per brief hierover. Wij sturen dan een formulier mee waarop de bij ons bekende gegevens staan vermeld en de ontbrekende gegevens niet zijn ingevuld. U dient dit formulier met uw gegevens nauwkeurig te controleren en ontbrekende gegevens in te vullen. In verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bent u verplicht deze gegevens door te geven aan het Groenfonds.

Wat moet ik doen als de gegevens in mijn aangifte niet juist zijn?

Controleer uw gegevens in de aangifte altijd nauwkeurig. Deze kunt u eventueel zelf wijzigen. Volgens de wet bent u namelijk zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijk ingestuurde belastingaangifte en de juistheid daarvan. Indien uw gegevens over uw lening bij het Groenfonds niet juist zijn, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt ons per mail bereiken of op telefoonnummer 088 253 9266.

Wat gebeurt er als mijn lening in dit kalenderjaar is afgelost?

De gegevens worden opgevraagd over het afgelopen fiscaal jaar. Dus ook als de lening maar een maand of enkele maanden heeft gelopen tijdens dat jaar worden uw gegevens verstrekt aan de Belastingdienst.

Wat doet het Groenfonds met mijn gegevens?

Het Nationaal Groenfonds garandeert dat de door u ingestuurde persoonsgegevens uitsluitend door het Groenfonds worden gebruikt voor zijn eigen administratie en om door te geven aan de Belastingdienst conform de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). Verder zullen deze gegevens op geen enkele wijze door het Nationaal Groenfonds aan derden worden doorgegeven, noch op zo’n manier gebruikt worden dat dit ongewenst inbreuk maakt op uw privacy, tenzij Nationaal Groenfonds hier wettelijk toe verplicht wordt.

Mijn vraag staat niet op deze pagina, wat nu?

Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met een van onze collega’s van de afdeling Binnendienst. Zij zijn bereikbaar op (088) 253 9266 of stuur een e-mail.