Veelgestelde vragen lopende financieringen

Kan ik tussentijds (extra) aflossen op mijn lening?

Extra aflossen op uw lening is mogelijk. Hiervoor kan een mogelijke 'vergoeding bij vervroegde aflossing' in rekening worden gebracht. Wij raden u aan om contact met ons op te nemen. Wij vertellen u dan meer over de voorwaarden van vervroegd aflossen. Indien u uw hypothecaire inschrijving in het Kadaster wilt laten doorhalen moet u het verzoek via een notaris bij ons indienen. Deze kosten komen voor uw rekening.

Hoe los ik tussentijds af?

Het totaalbedrag van aflossing en eventuele vergoeding maakt u over op IBAN NL42RABO0265 8663 08, onder vermelding van ‘extra aflossing + kenmerk/leningnummer.

Kan ik bij het Nationaal Groenfonds ook 'groen' sparen of beleggen?   

Nee, fiscaal ‘groen’ sparen of beleggen is niet mogelijk bij Nationaal Groenfonds. Hoewel wij een fiscaal erkend groene beleggingsinstelling zijn, geven wij op dit moment geen (nieuwe) aandelen of participaties uit. Mochten wij dit in de toekomst wel (weer) gaan doen, dan zullen wij dat via onze website bekend maken.

Kan ik bij het Nationaal Groenfonds ook subsidie aanvragen?

Nee, het Nationaal Groenfonds is een financier en verstrekt geen subsidies. 

Hoort het Nationaal Groeifonds bij jullie?

Nee, het Nationaal Groeifonds is een apart fonds, in 2020 opgericht vanuit het ministerie van EZK en het ministerie van Financiën. 

Ik wil mijn gronden verkopen. Wat gebeurt er dan met mijn lening?

Indien u uw gronden verkoopt, kunnen wij u verzoeken om de lening algeheel af te lossen. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Neem om deze reden altijd contact met ons op. Per geval kan het verschillend zijn. Uw notaris benadert Nationaal Groenfonds voor een opgave van uw restantschuld en vraagt de aflossingsnota op (indien het gaat om een onderhandse akte van geldlening dient u de notaris/ons in kennis te stellen van de lening).

Ik heb een bestaande particuliere financiering. Wat gebeurt er met mijn lening bij (echt)scheiding of overlijden?

Wanneer uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, kan het zijn dat één van beiden de gronden in eigendom zal houden. Nationaal Groenfonds beoordeelt dan of de financiering ongewijzigd kan worden voortgezet op één naam en inkomen. Wanneer hiervoor toestemming wordt verleend, wordt dit bekrachtigd middels een akte van ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Bij overlijden kan de tenaamstelling van de financiering worden aangepast. Meestal worden de percelen overgedragen aan de erfgena(am(en). Dit kan gebeuren na ontvangst van een kopie van de akte van overlijden en een verklaring van erfrecht. Wij verzoeken u als er wijzigingen voordoen met betrekking tot uw persoonlijke situatie, deze zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

Ik heb een VPN, VSPN of een pVSPN. Wat gebeurt er met mijn lening indien ik mijn natuurgronden verkoop?

De lening blijft te allen tijde op uw naam staan omdat de voorgefinancierde subsidie (uw lening) betrekking heeft op de waardedaling van de omgevormde grond naar natuur. De waardedaling is destijds in een bedrag aan u uitbetaald in de vorm van een lening. De koper van uw natuurgronden staat hier helemaal buiten.

Bij een VPN is het mogelijk om de lening af te lossen, u ontvangt dan de resterende jaartermijnen voortaan rechtstreeks van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen). Voor een VSPN en pVSPN bestaat deze mogelijkheid niet.

Wanneer ontvang ik mijn saldo-opgave?

Het Nationaal Groenfonds verstrekt in de maand januari de saldo-opgave van uw lening over voorgaand jaar.

Jaarlijks ontvang ik een saldo-opgave, maar ik heb geen lening bij Nationaal Groenfonds. Waarom krijg ik deze saldo-opgave?

In het verleden heeft u van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen) een beschikking voor Subsidie Functieverandering gekregen. Deze beschikking is definitief geworden toen u de bijbehorende kwalitatieve verplichting heeft getekend. Tegelijk met het tekenen van de kwalitatieve verplichting heeft u een financieringsovereenkomst getekend met Nationaal Groenfonds. Op grond van deze overeenkomst heeft Nationaal Groenfonds de getaxeerde waardedaling vanuit de Subsidie Functieverandering in één keer als voorfinanciering aan u uitgekeerd. Op basis hiervan is er een lening tussen u als subsidiegerechtigde en Nationaal Groenfonds tot stand gekomen.

Op mijn saldo-opgave zag ik dat er geen jaartermijn Subsidie Functieverandering is ontvangen. Hoe kan dit?

Voor een VSPN en een pVSPN geldt dat het ministerie van Economische Zaken/de provincie jaarlijks de rente en aflossing achteraf voldoet. Indien uw VSPN/pVSPN in enig jaar is ingegaan, ontvangt u in het erop volgende jaar de eerste jaartermijn Subsidie Functieverandering.

Heeft u een VPN, dan kan het zijn dat de subsidie over de afgelopen periode vastgesteld moet worden. De subsidie wordt als voorschot uitbetaald op basis van 5 tijdvakken van 6 jaar. Elk tijdvak wordt afgesloten met een vaststelling. Het subsidiebedrag wordt bij elke tussentijdse vaststelling aangepast aan de werkelijke loon- en prijsontwikkelingen. Dit kan leiden tot een herziening van het jaarbedrag en een mogelijke nabetaling. De vaststelling van het tijdvak kan enkele maanden in beslag nemen waardoor de subsidie aan het begin van het nieuwe jaar zal worden uitgekeerd. Uw termijnbedrag van het afgelopen jaar zal hierdoor aan het begin van het volgend boekjaar worden uitbetaald. Het termijnbedrag voor het nieuwe boekjaar wordt zoals in eerdere jaren op het gebruikelijke tijdstip uitbetaald.

In het verleden heb ik een bijdrage ontvangen uit het Bosklimaatfonds. Moet ik deze bijdrage nu het Bosklimaatfonds gestopt is terugbetalen?

Deze bijdrage heeft u ontvangen voor een huurovereenkomst die in juli 2019 vanuit het Groenfonds is opgezegd. Contractueel hoeft u daarom niets terug te betalen.

Voor het invullen van mijn belastingaangifte hebben ik en/of mijn accountant informatie nodig over het opzeggen van het huurcontract van het Bosklimaatfonds. Waar kan ik deze informatie vinden?

In de meeste gevallen zal de informatie in de clientbrief afsluiten Bosklimaatfonds (pdf) die wij u hierover in juli 2019 hebben gestuurd voldoende zijn. Zie ook de aanvullende informatie voor deelnemende boseigenaren inzake de Huurovereenkomst met kwalitatieve verplichting en kettingbeding (pdf). Mocht u de brief niet (meer) hebben of aanvullende gegevens nodig hebben, kunt u hierover contact met ons opnemen. 

Voor mijn bos heb ik een bijdrage uit het Bosklimaatfonds gekregen en werd het periodiek gemonitord. Nu het Bosklimaatfonds is afgesloten wil ik mijn bos toch laten monitoren, hoe kan ik dit regelen? 

Voor de kennisuitbreiding en monitoring van de groei en mengvormen van Nederlandse bossen heeft Probos voor het Bosklimaatfonds steekproefsgewijs meetrondes in de bosgebieden uitgevoerd. Probos blijft graag in de gelegenheid deze specifieke meetrondes uit te voeren in de bosgebieden, vanzelfsprekend zonder kosten voor de boseigenaar. Als de boseigenaar in het verleden hier al contact over had met Probos, zal Probos, op het moment dat monitoring gewenst is, zelf contact met de eigenaar opnemen. Boseigenaren die nog niet eerder contact hebben gehad met Probos over de monitoring van hun Bosklimaatfondsbos, kunnen zelf contact opnemen met Probos voor meer informatie over de meetrondes.

Als ik mijn bosperceel wil laten monitoren door Probos zijn daar voor mij kosten aan verbonden? 

Voor de kennisuitbreiding en monitoring van de groei en mengvormen van Nederlandse bossen heeft Probos voor het Bosklimaatfonds steekproefsgewijs meetrondes in de bosgebieden uitgevoerd. Probos blijft graag in de gelegenheid deze specifieke meetrondes uit te voeren in de bosgebieden, vanzelfsprekend zonder kosten voor de boseigenaar. 

Hoe gaat het Groenfonds om met mijn persoonlijke gegevens?

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken de gegevens volgens de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor specifieke informatie verwijzen u naar de Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds.

Mijn vraag staat niet op deze pagina, wat nu?

Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met een van onze collega’s van de afdeling Binnendienst. Zij zijn bereikbaar op (088) 253 9266 of stuur een e-mail.

Ik heb een klacht. Wat moet ik doen?   

Heeft u een klacht, dan kunt u deze schriftelijk aan ons doorgeven. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht van ons een inhoudelijke reactie. Bent u, als zakelijke klant, het niet eens met de inhoudelijke afhandeling van de klacht, dan is de burgerlijke rechter bevoegd om een eventueel geschil te beslechten. Bent u, als consument, het niet eens met de inhoudelijke afhandeling van de klacht, kunt u het onderwerp van geschil voorleggen aan het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) waarbij het Nationaal Groenfonds is aangesloten. Het Nederlands recht is van toepassing.