Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Boeren en tuinders met plannen om minder stikstof uit te stoten en een integrale omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering op het bedrijf te laten plaatsvinden, kunnen terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).

Nu nog sneuvelen dergelijke plannen vaak vanwege het onzekere rendement op korte en lange termijn. Het Nationaal Groenfonds kan met het IDL deze onzekerheden wegnemen en ondernemers financieel ondersteunen in transitie. Het IDL is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV.

Ik wil contact

Heb je vragen over het Investeringsfonds Duurzame Landbouw? Bekijk onze Veelgestelde vragen-pagina of neem contact op met de fondsmanager van het IDL, Rob van Eijck.

Aantrekkelijke lening

Per bedrijf is onder voorwaarde maximaal 500.000 euro beschikbaar. De financiële condities zijn soepel: ondernemers betalen een lage rente (1%) en hoeven de eerste jaren niet af te lossen. Speciaal voor jonge boeren die willen omschakelen is er extra financiële ondersteuning mogelijk.

De afspraken hebben een langjarig karakter. Wel moet er sprake zijn van cofinanciering: investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen, zoals een financiering bij de (huis)bank, eigen geld, crowdfunding etc.

Sturen op doelen

Ondernemers die een beroep doen op het IDL worden niet verplicht tot het nemen van specifieke maatregelen. De financiering vanuit het IDL kan aangevraagd worden voor alle agrarische bedrijven die (verder) willen omschakelen. Of het nou reguliere, biologische, natuurinclusieve, regeneratieve of welke andere vorm van agrarische bedrijven zijn. Het gaat bij het Investeringsfonds echt om het bereiken van doelen. Investeringen moeten leiden tot aantoonbare verbeteringen op de gestelde doelen, waarvan een daling van de stikstofemissie de belangrijkste en verplichte is.

Het fonds hanteert nog zeven andere duurzaamheidsdoelen:

 • Minder gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • Minder broeikasgassen
 • Minder nitraat uitspoeling
 • Toename biodiversiteit
 • Betere bodem
 • Circulaire inzet van veevoer
 • Verbetering van diergezondheid en -welzijn

Op tenminste vier van deze terreinen moet – naast minder stikstofuitstoot – ook vooruitgang worden geboekt en op geen van de doelen mag achteruitgang plaatsvinden.

Ik wil financiering

Benieuwd of jouw plan in aanmerking komt voor financiering vanuit het IDL? Loop dan eerst onze checklist na.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijke commissie, met mensen uit praktijk en wetenschap, zal de aanvragen op duurzaamheid beoordelen. Het gaat de beoordelingscommissie vooral om investeringen die nodig zijn voor het structureel omschakelen van de bedrijfsvoering. Iedere boer of tuinder kan een beroep doen op het IDL en geeft daarbij zelf aan hoe hij of zij tot meer duurzaamheid wil komen.

De beoordelingscommissie behandelt maandelijks de ingediende aanvragen op basis van het volgende schema:

Uiterlijke aanleverdatum aanvragenVergaderdatum
13 juni 202427 juni 2024
8 augustus 202429 augustus 2024
5 september 202426 september 2024
4 oktober 202424 oktober 2024
31 oktober 202421 november 2024
28 november 202419 december 2024

Wil je een aanvraag doen? In de onderstaande video geeft Christiaan Couperus een goede tip.

Checklist Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Voldoet jouw plan aan de volgende vereisten?

Wil je een aanvraag indienen voor cofinanciering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw? Loop eerst de checklist door. Heb je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoord? Vul dan het complete aanvraagformulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe, zodat wij jouw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

Doe je de aanvraag als een primaire agrarische ondernemer?

Ben je zelf de agrarische ondernemer die de aanvraag doet of ga je dat als samenwerkingsverband van primaire agrarische ondernemers doen?

Beschik je al over een (concept) economisch bedrijfsplan?

Het gaat om een (concept) economisch bedrijfsplan met een investeringsoverzicht, financieringsplan exploitatie en liquiditeitsbegroting.

Heb je al (zicht op) een deel financiering?

Heb je al (zicht op) een deel financiering voor jouw plannen vanuit eigen middelen, jouw bank, crowdfunding of andere bronnen? Of als samenwerkingsverband van primaire agrarische ondernemers?

Draagt jouw plan significant bij aan de reductie van stikstofemmissies?

Beperking van stikstofemissie is een van de belangrijkste doelen voor het IDL. Hoe je dit gaat bereiken bij jouw plannen moet heel duidelijk worden bij de aanvraag. Let op: dit is een harde voorwaarde om financiering te krijgen uit het IDL!

Draagt jouw plan bij aan meerdere duurzaamheidsdoelen?

Draagt jouw plan – naast beperking van stikstofemissie – ook bij aan minimaal 4 van de volgende duurzaamheidsdoelen:

 • Minder gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • Minder broeikasgassen
 • Minder nitraat uitspoeling
 • Toename biodiversiteit
 • Betere bodem
 • Circulaire inzet van veevoer
 • Verbetering van diergezondheid en -welzijn

Vindt er geen achteruitgang plaats op duurzaamheid?

Voldoet jouw plan aan de voorwaarde dat op geen van de duurzaamheidsdoelen die onder 4 en 5 worden genoemd achteruitgang zal plaatsvinden?

Aanvraagformulier

Een aanvraag doen voor een IDL-financiering doe je door het aanvraagformulier op onze website in te vullen. Klik hier om een voorbeeld van het formulier in te zien.

Klik op de knop hieronder om het aanvraagformulier in te vullen.

Vragen?

Bekijk eerst eens onze veelgestelde vragen-pagina, hierop zijn veel antwoorden over het IDL te vinden.

Fondsmanager

Neem contact op met de fondsmanager van het IDL

Rob van Eijck
Rob van Eijck
Fondsmanager Investeringsfonds Duurzame Landbouw