Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Boeren en tuinders met plannen om minder stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen kunnen terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).

Nu nog sneuvelen dergelijke plannen vaak vanwege het onzekere rendement op korte en lange termijn. Het Nationaal Groenfonds kan met het IDL deze onzekerheden wegnemen en ondernemers financieel ondersteunen in transitie. Het IDL is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV.

Financiering realisatie

Bekijk of jouw plan in aanmerking voor financiering komt. Na goedkeuring van de beoordelingscommissie bekijkt Investeringsfonds Duurzame Landbouw de financiële haalbaarheid en de financieringsmogelijkheden.

Aantrekkelijke lening

Het fondsvermogen voor de pilotperiode tot december 2023 is 31 miljoen euro. Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. De financiële condities zijn soepel: ondernemers betalen een lage rente (1%) en hoeven de eerste jaren niet af te lossen. De afspraken hebben een langjarig karakter. Wel moet er sprake zijn van cofinanciering: investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen, zoals een financiering bij de (huis)bank, eigen geld, crowdfunding etc.

Sturen op doelen

Ondernemers die een beroep doen op het IDL worden niet verplicht tot het nemen van specifieke maatregelen. Het gaat bij het Investeringsfonds echt om het bereiken van doelen. Investeringen moeten wel leiden tot aantoonbare verbeteringen op de gestelde doelen, waarvan een daling van de stikstofemissie de belangrijkste en verplichte is.

Het fonds hanteert nog zeven andere duurzaamheidsdoelen:

 • Minder gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • Minder broeikasgassen
 • Minder nitraat uitspoeling
 • Toename biodiversiteit
 • Betere bodem
 • Circulaire inzet van veevoer
 • Verbetering van diergezondheid en -welzijn

Op tenminste vier van deze terreinen moet ook vooruitgang worden geboekt en op geen van de doelen mag achteruitgang plaatsvinden.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijke commissie, met mensen uit praktijk en wetenschap, zal de aanvragen op duurzaamheid beoordelen. Het gaat de beoordelingscommissie vooral om investeringen die leiden tot structurele veranderingen in de bedrijfsvoering. Iedere boer of tuinder kan een beroep doen op het IDL en geeft daarbij zelf aan hoe hij of zij tot meer duurzaamheid wil komen.

De beoordelingscommissie behandelt maandelijks de ingediende aanvragen op basis van het volgende schema:

Uiterlijke aanleverdatum aanvragenVergaderdatum
7 december 202321 december 2023
11 januari 202425 januari 2024
15 februari 202429 februari 2024
14 maart 202428 maart 2024

Wil je een aanvraag doen? In de onderstaande video geeft Christiaan Couperus een goede tip.

Aanvragen investeringsfonds

Voldoet jouw idee aan de volgende vereisten?

Wil je een aanvraag indienen voor cofinanciering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw? Loop eerst de checklist door. Heb je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoord? Vul dan het complete formulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe, zodat wij jouw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

Doe je de aanvraag als een primaire agrarische ondernemer?

Ben je zelf de agrarische ondernemer die de aanvraag doet of ga je dat als samenwerkingsverband van primaire agrarische ondernemers doen?

Beschik je al over een (concept) economisch bedrijfsplan?

Het gaat om een (concept) economisch bedrijfsplan met een investeringsoverzicht, financieringsplan exploitatie en liquiditeitsbegroting.

Heb je al (zicht op) een deel financiering?

Heb je al (zicht op) een deel financiering voor jouw plannen vanuit eigen gelden, jouw bank, crowdfunding of andere bronnen? Of als samenwerkingsverband van primaire agrarische ondernemers?

Draagt jouw plan significant bij aan de reductie van stikstofemmissies?

Beperking van stikstofemissie is een van de belangrijkste doelen voor het IDL. Hoe je dit gaat bereiken bij jouw plannen moet heel duidelijk worden bij de aanvraag. Let op: dit is een harde voorwaarde om financiering te krijgen uit het IDL!

Draagt jouw plan bij aan meerdere duurzaamheidsdoelen?

Draagt jouw plan – naast beperking van stikstofemissie – ook bij aan minimaal 4 van de volgende duurzaamheidsdoelen:

 • Minder gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • Minder broeikasgassen
 • Minder nitraat uitspoeling
 • Toename biodiversiteit
 • Betere bodem
 • Circulaire inzet van veevoer
 • Verbetering van diergezondheid en -welzijn

Vindt er geen achteruitgang plaats op duurzaamheid?

Voldoet jouw plan aan de voorwaarde dat op geen van de duurzaamheidsdoelen die onder 4 en 5 worden genoemd achteruitgang zal plaatsvinden?

Op basis van het businessplan en de te verwachten emissiereductie en/of -opslag wordt dan bekeken of het bedrijf in aanmerking komt voor financiering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

Vragen?

Bekijk eerst eens onze veelgestelde vragen-pagina, hierop zijn veel antwoorden over het IDL te vinden.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder