Boer heeft ruggensteun nodig bij omslag naar natuurinclusief

In Nieuwe Oogst staat een artikel over het casusonderzoek dat het Groenfonds heeft uitgevoerd over de financieringsbehoefte van boeren bij het overstappen naar natuurinclusieve landbouw. Dit onderzoek hebben we samen met PBL gedaan, in opdracht van het ministerie van LNV.

Belangrijke conclusie is dat boeren belangstelling hebben voor de overstap. In de praktijk lopen ze wel tegen knelpunten aan, zoals grondeigendom, de afzetmarkt en de overdracht van stoppende naar startende boer. Ruggensteun is dan hard nodig. Jac. Meter vertelt hier in het artikel meer over.

Boer heeft ruggensteun nodig bij omslag naar natuurinclusief

Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

Het rapport Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw van PBL en het Nationaal Groenfonds omvat de eerste fase van het onderzoek, de beschrijvende analyse van de vragenlijst. In de tweede fase van de analyse onderzoeken we in welke mate de verschillende factoren de keuze om in natuurinclusieve landbouw te investeren bepalen, en wat de mogelijke rol van overheid, ketenactoren en de financiële sector hierbij is. Doel van de tweede  fase van de analyse is om te komen tot onderbouwde beleidsaanbevelingen en een inschatting van de mogelijke beleidsimpact. Dit deel van de studie  komt eind 2019 uit.

Het casusonderzoek vanuit het Groenfonds is uitgevoerd door onze collega’s Jac. Meter en Dick Boddeus.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder