ANBI-status

Het Nationaal Groenfonds beschikt sinds 1 januari 2023 over een ANBI-status.

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN/fiscaal nummer): 8068 01 451

Contactgegevens

Nationaal Groenfonds
Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort

Doelstelling

Het Groenfonds geeft ondernemers die ecologie en economie met elkaar verbinden toegang tot geld. We doen dit tot behoud en versterking van ecosystemen en biodiversiteit, waaronder de transitie naar duurzame landbouw, de aanpak van klimaatverandering en het tegengaan van uitputting en vervuiling van de aarde en alles wat daarmee verband houdt.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het Nationaal Groenfonds verwerkt de beleidsplannen jaarlijks in het Werkprogramma. Hieronder vindt u de PDF-bestanden van de managementsamenvatting evenals het gehele werkprogramma van 2023.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Op deze pagina wordt het gehele bestuur van het Nationaal Groenfonds beschreven.

Verslag uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten worden benoemd in de jaarverslagen van het Nationaal Groenfonds.

Balans en staat baten en lasten

De balans en staat baten en lasten is opgenomen in het jaarverslag van het Groenfonds.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen