ANBI-status

Het Nationaal Groenfonds beschikt sinds 1 januari 2023 over een ANBI-status.

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN/fiscaal nummer): 8068 01 451

Contactgegevens

Nationaal Groenfonds
Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort

Doelstelling

Hoofdlijnen beleidsplan

Het Nationaal Groenfonds verwerkt de beleidsplannen jaarlijks in het Werkprogramma. Hieronder vindt u de PDF-bestanden van de managementsamenvatting evenals het gehele werkprogramma van 2023.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Op deze pagina wordt het gehele bestuur van het Nationaal Groenfonds beschreven.

Verslag uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten worden benoemd in de jaarverslagen van het Nationaal Groenfonds.

Balans en staat baten en lasten

De balans en staat baten en lasten is opgenomen in het jaarverslag van het Groenfonds.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

Zodra het boekjaar 2023 is afgesloten komt hier het ingevulde formulier.