Vraag en antwoord

Heb je vragen omtrent onze financieringen?
Kijk eerst hier of je vraag en het antwoord er bij staat.

Lopende financieringen

Extra aflossen op je lening is mogelijk. Hiervoor kan een mogelijke ‘vergoeding bij vervroegde aflossing’ in rekening worden gebracht. Wij raden je aan om contact met ons op te nemen. Wij vertellen je dan meer over de voorwaarden van vervroegd aflossen. Indien je jouw hypothecaire inschrijving in het Kadaster wilt laten doorhalen moet je het verzoek via een notaris bij ons indienen. Deze kosten komen voor jouw rekening.

Het totaalbedrag van aflossing en eventuele vergoeding maak je over op IBAN NL42RABO0265 8663 08, onder vermelding van ‘extra aflossing + kenmerk/leningnummer.

Indien je jouw gronden verkoopt, kunnen wij je verzoeken om de lening algeheel af te lossen. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Neem om deze reden altijd contact met ons op. Per geval kan het verschillend zijn. Je notaris benadert het Nationaal Groenfonds voor een opgave van je restantschuld en vraagt de aflossingsnota op (indien het gaat om een onderhandse akte van geldlening dien je de notaris/ons in kennis te stellen van de lening).

Wanneer je huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, kan het zijn dat één van beiden de gronden in eigendom zal houden. Het Nationaal Groenfonds beoordeelt dan of de financiering ongewijzigd kan worden voortgezet op één naam en inkomen. Wanneer hiervoor toestemming wordt verleend, wordt dit bekrachtigd middels een akte van ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Bij overlijden kan de tenaamstelling van de financiering worden aangepast. Meestal worden de percelen overgedragen aan de erfgena(am(en). Dit kan gebeuren na ontvangst van een kopie van de akte van overlijden en een verklaring van erfrecht. Wij verzoeken je als er wijzigingen voordoen met betrekking tot je persoonlijke situatie, deze zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

De lening blijft te allen tijde op jouw naam staan omdat de voorgefinancierde subsidie (uw lening) betrekking heeft op de waardedaling van de omgevormde grond naar natuur. De waardedaling is destijds in een bedrag aan jou uitbetaald in de vorm van een lening. De koper van jouw natuurgronden staat hier helemaal buiten.

Bij een VPN is het mogelijk om de lening af te lossen, je ontvangt dan de resterende jaartermijnen voortaan rechtstreeks van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen). Voor een VSPN en pVSPN bestaat deze mogelijkheid niet.

Incasso

Als klant van het Nationaal Groenfonds heb je bij het aangaan van je financiering een machtigingsformulier ontvangen met de voor jou relevante incassogegevens. Dit zijn: het incassant ID van het Nationaal Groenfonds, je unieke machtigingskenmerk en je IBAN. Je vindt deze gegevens ook terug op je bankafschrift.

In je offerte ziet je het bedrag dat wij maandelijks incasseren. Indien het bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een renteherziening, word je daar vooraf altijd over geïnformeerd.

Dit jaar wordt het maandbedrag geïncasseerd op:

Januari
30-01-2024
Februari
28-02-2024
Maart
28-03-2024
April
29-04-2024
Mei
30-05-2024
Juni
27-06-2024
Juli
30-07-2024
Augustus
29-08-2024
September
27-09-2024
Oktober
30-10-2024
November
28-11-2024
December
27-12-2024

Dit schema geldt zowel voor leningen bij het Nationaal Groenfonds als voor leningen vanuit het Visserij Investeringsfonds VIN.

Je kunt via de overstapservice een wijziging van uw IBAN doorgeven. Daarnaast kun je het verzoek tot wijziging IBAN ook schriftelijk en ondertekend bij ons indienen, vergezeld van een kopie van het dagafschrift of een printscreen waarop dit nieuwe nummer staat en een kopie van je geldig legitimatiebewijs.

Indien jouw financiering halverwege de maand wordt uitgekeerd is het mogelijk dat het verschuldigd maandbedrag per maandeinde nog niet is geïncasseerd. Je volgend maandincasso wordt dan verhoogd met het verschuldigde maandbedrag van de maand ervoor.

Deze unieke code wordt meegegeven aan de incasso ter herkenning. Deze code is voor het Nationaal Groenfonds: NL51ZZZ411585940000.

In de maand waarin jouw lening wordt uitgekeerd, zal je maandbedrag lager zijn dan in de volgende maanden. Indien je een aflossing hebt gedaan, zal jouw maandbedrag bij de volgende incasso lager worden. Je wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Ja, dat klopt. Per 9 april 2024 is onze statutaire naam gewijzigd van ‘Stichting Groenfonds’ naar ‘Stichting Nationaal Groenfonds’. De reden is dat daarmee onze handelsnaam – het Nationaal Groenfonds –  en onze statutaire naam – Stichting Nationaal Groenfonds –  meer gelijk zijn. In het verleden zorgde dit namelijk nog wel eens voor verwarring, ook omdat er meerdere groenfondsen zijn. De statutaire naam is ook aangepast op onze bankrekeningen. Daarom zie je nu Stichting Nationaal Groenfonds op het afschrift.

Rentegegevens en Belastingdienst

Het Nationaal Groenfonds is verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst over de saldi- en rentegegevens van haar klanten. Dit is een wettelijke verplichting op grond van de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). De Belastingdienst gebruikt deze gegevens bij het vooraf invullen van de aangiftes inkomstenbelasting (VIA) van particulieren

De gegevens over het afgelopen fiscale jaar van lopende leningen en lopende Nationaal Groenfondsdepots van natuurlijke personen geven wij door aan de Belastingdienst. Gegevens over het afgelopen fiscale jaar van niet-natuurlijke personen met betrekking tot lopende project-rekeningen geven wij eveneens door aan de Belastingdienst. Onder niet-natuurlijke personen vallen een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap, een stichting, een vereniging, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma en maatschap en publiekrechtelijke organen.

Aan de Belastingdienst worden jaarlijks, aan het begin van ieder jaar, alle saldo- en rentegegevens van natuurlijke en niet-natuurlijke personen van de leenproducten, als ook de saldi- en rentegegevens van het Nationaal Groenfondsdepot en de project-rekeningen doorgegeven. Het betreft de gegevens over het voorgaande fiscale jaar.

De Belastingdienst gebruikt deze gegevens bij het vooraf invullen van de aangiftes inkomstenbelasting (VIA) van particulieren. Dit maakt de kans op administratieve fouten van het regelen van uw aanslag Inkomstenbelasting een stuk kleiner. Ook de informatieverwerking bij de Belastingdienst kan op deze manier sneller verlopen.

Het Groenfonds verzorgt de aanlevering van jouw gegevens aan de Belastingdienst. Je hoeft ze dan alleen nog te controleren en zo nodig aan te vullen bij indienen van je aangifte. Doe dit zorgvuldig! Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat jouw aangifte juist en volledig is ingevuld.

In dat geval heb je waarschijnlijk in het verleden van Dienst Regelingen Roermond – nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – een beschikking voor Subsidie Functieverandering gekregen. Deze beschikking is definitief geworden toen je de bijbehorende kwalitatieve verplichting hebt getekend. Tegelijk met de ondertekening van de kwalitatieve verplichting heb je een financieringsovereenkomst getekend met het Nationaal Groenfonds. Op grond van deze overeenkomst heeft het Nationaal Groenfonds de getaxeerde waardedaling vanuit de Subsidie Functieverandering in één keer als voorfinanciering aan jou uitgekeerd.

De jaarlijks verschuldigde rente en aflossing voor deze voorfinanciering (ook wel VSPN of pVSPN genoemd) worden voldaan door het ministerie van Economische Zaken of uw provincie. De financieringsovereenkomst staat echter op jouw naam. Daarom is Nationaal Groenfonds wettelijk verplicht deze gegevens door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt of deze gegevens ook worden opgenomen in jouw aangifteformulier.

Indien er gegevens ontbreken in onze administratie benaderen wij je per brief hierover. Wij sturen dan een formulier mee waarop de bij ons bekende gegevens staan vermeld en de ontbrekende gegevens niet zijn ingevuld. Je dient dit formulier met jouw gegevens nauwkeurig te controleren en ontbrekende gegevens in te vullen. In verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ben je verplicht deze gegevens door te geven aan het Groenfonds.

Controleer je gegevens in de aangifte altijd nauwkeurig. Deze kun je eventueel zelf wijzigen. Volgens de wet ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijk ingestuurde belastingaangifte en de juistheid daarvan. Indien je gegevens over jouw lening bij het Groenfonds niet juist zijn, verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Je kunt ons per mail bereiken of op telefoonnummer 088 253 9266.

De gegevens worden opgevraagd over het afgelopen fiscaal jaar. Dus ook als de lening maar een maand of enkele maanden heeft gelopen tijdens dat jaar worden jouw gegevens verstrekt aan de Belastingdienst.

Het Nationaal Groenfonds garandeert dat de door jou ingestuurde persoonsgegevens uitsluitend door het Groenfonds worden gebruikt voor zijn eigen administratie en om door te geven aan de Belastingdienst conform de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). Verder zullen deze gegevens op geen enkele wijze door het Nationaal Groenfonds aan derden worden doorgegeven, noch op zo’n manier gebruikt worden dat dit ongewenst inbreuk maakt op uw privacy, tenzij het Nationaal Groenfonds hier wettelijk toe verplicht wordt.

Saldo-opgaven

Het Nationaal Groenfonds verstrekt in de maand januari de saldo-opgave van jouw lening over voorgaand jaar.

In het verleden heb je van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen) een beschikking voor Subsidie Functieverandering gekregen. Deze beschikking is definitief geworden toen je de bijbehorende kwalitatieve verplichting hebt getekend. Tegelijk met het tekenen van de kwalitatieve verplichting heb je een financieringsovereenkomst getekend met het Nationaal Groenfonds. Op grond van deze overeenkomst heeft het Nationaal Groenfonds de getaxeerde waardedaling vanuit de Subsidie Functieverandering in één keer als voorfinanciering aan jou uitgekeerd. Op basis hiervan is er een lening tussen jou als subsidiegerechtigde en het Nationaal Groenfonds tot stand gekomen.

Het Nationaal Groenfonds is verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst over de saldi- en rentegegevens van zijn klanten. Dit is een wettelijke verplichting op grond van de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). De Belastingdienst gebruikt deze gegevens bij het vooraf invullen van de aangiftes inkomstenbelasting (VIA) van particulieren.

Voor een VSPN en een pVSPN geldt dat het ministerie van Economische Zaken/de provincie jaarlijks de rente en aflossing achteraf voldoet. Indien uw VSPN/pVSPN in enig jaar is ingegaan, ontvang je in het erop volgende jaar de eerste jaartermijn Subsidie Functieverandering.

Heb je een VPN, dan kan het zijn dat de subsidie over de afgelopen periode vastgesteld moet worden. De subsidie wordt als voorschot uitbetaald op basis van 5 tijdvakken van 6 jaar. Elk tijdvak wordt afgesloten met een vaststelling. Het subsidiebedrag wordt bij elke tussentijdse vaststelling aangepast aan de werkelijke loon- en prijsontwikkelingen. Dit kan leiden tot een herziening van het jaarbedrag en een mogelijke nabetaling. De vaststelling van het tijdvak kan enkele maanden in beslag nemen waardoor de subsidie aan het begin van het nieuwe jaar zal worden uitgekeerd. Je termijnbedrag van het afgelopen jaar zal hierdoor aan het begin van het volgend boekjaar worden uitbetaald. Het termijnbedrag voor het nieuwe boekjaar wordt zoals in eerdere jaren op het gebruikelijke tijdstip uitbetaald.

Bosklimaatfonds

Deze bijdrage heb je ontvangen voor een huurovereenkomst die in juli 2019 vanuit het Groenfonds is opgezegd. Contractueel hoef je daarom niets terug te betalen.

In de meeste gevallen zal de informatie in de clientbrief afsluiten Bosklimaatfonds (PDF) die wij jou hierover in juli 2019 hebben gestuurd voldoende zijn. Zie ook de aanvullende informatie voor deelnemende boseigenaren inzake de Huurovereenkomst met kwalitatieve verplichting en kettingbeding (PDF). Mocht je de brief niet (meer) hebben of aanvullende gegevens nodig hebben, kun je hierover contact met ons opnemen.

Voor de kennisuitbreiding en monitoring van de groei en mengvormen van Nederlandse bossen heeft Probos voor het Bosklimaatfonds steekproefsgewijs meetrondes in de bosgebieden uitgevoerd. Probos blijft graag in de gelegenheid deze specifieke meetrondes uit te voeren in de bosgebieden, vanzelfsprekend zonder kosten voor de boseigenaar. Als de boseigenaar in het verleden hier al contact over had met Probos, zal Probos, op het moment dat monitoring gewenst is, zelf contact met de eigenaar opnemen. Boseigenaren die nog niet eerder contact hebben gehad met Probos over de monitoring van hun Bosklimaatfondsbos, kunnen zelf contact opnemen met Probos voor meer informatie over de meetrondes.

Voor de kennisuitbreiding en monitoring van de groei en mengvormen van Nederlandse bossen heeft Probos voor het Bosklimaatfonds steekproefsgewijs meetrondes in de bosgebieden uitgevoerd. Probos blijft graag in de gelegenheid deze specifieke meetrondes uit te voeren in de bosgebieden, vanzelfsprekend zonder kosten voor de boseigenaar.

Privacy en klachten

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en verwerken de gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor specifieke informatie verwijzen we je naar de Voorwaarden Financiering Nationaal Groenfonds.

Heb je een klacht, dan kun je deze schriftelijk aan ons doorgeven. Je ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht van ons een inhoudelijke reactie.

Ben jij, als consument, het niet eens met de inhoudelijke afhandeling van de klacht, kun je het onderwerp van geschil voorleggen aan het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) waarbij het Nationaal Groenfonds is aangesloten. Kifid kan ook helpen met het oplossen van problemen tussen ondernemers of zzp’ers en hun bank of financier als het gaat over een kleinzakelijke of alternatieve financiering of over een erkend financieringsadvies MKB.

Ben jij, als zakelijke klant, het niet eens met de inhoudelijke afhandeling van de klacht, dan is de burgerlijke rechter bevoegd om een eventueel geschil te beslechten.

Overige vragen

Nee, fiscaal ‘groen’ sparen of beleggen is niet mogelijk bij het Nationaal Groenfonds en wij verstrekken geen groenfinancieringen. Hoewel wij een fiscaal erkend groene beleggingsinstelling zijn, geven wij op dit moment geen (nieuwe) aandelen of participaties uit. Mochten wij dit in de toekomst wel (weer) gaan doen, dan zullen wij dat via onze website bekendmaken.

Nee, het Nationaal Groenfonds is een financier en verstrekt geen subsidies.

Nee, het Nationaal Groeifonds is een apart fonds, in 2020 opgericht vanuit het ministerie van EZK en het ministerie van Financiën.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met een van onze collega’s van de afdeling Binnendienst. Zij zijn bereikbaar op (088) 253 9266 of stuur een e-mail.

Mis geen enkele update van het Nationaal Groenfonds, schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

We vinden het jammer dat je gaat! Hier kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer aanmelden.

Financiering realisatie

Bekijk of jouw plan in aanmerking voor financiering komt.