Privacybeleid

Hoe contact met ons op te nemen

We zijn blij met je mening over onze website en ons privacybeleid. Als je contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar onze communicatieadviseur Dorit Bouwman. U kunt details opvragen over persoonlijke gegevens die wij over jou bewaren op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht is vanaf 25 mei 2018. Als je een kopie van de informatie over jou wilt hebben of als je vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid of hoe wij gebruiken de persoonlijke informatie die we over jou hebben, schrijven naar:

Nationaal Groenfonds
Utrechtseweg 12
3811 NB  Amersfoort

Ga voor meer informatie over uw rechten Algemene Verordening Gegevensbescherming naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of lees meer over de Europese officiële wetgeving.

Algemeen

Deze Privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die het Nationaal Groenfonds bij de verwerking van de gegevens van de website en gegevens in het algemeen nastreeft. Wanneer u aan het Groenfonds persoonsgegevens verstrekt en het Groenfonds deze persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), zal het Groenfonds dat uiterst zorgvuldig doen.

Waarvoor gebruikt het Groenfonds de persoonsgegevens (doeleinden)?
Het Groenfonds gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. De mogelijke doeleinden worden verderop in deze Privacyverklaring onder “specifieke doeleinden en verwerkers per situatie” per mogelijke situatie gespecificeerd.

Toestemming, Overeenkomst
Je hebt het Groenfonds toestemming gegeven tot het verwerken van de persoonsgegevens voor een specifiek doel. Daarnaast is het vaak zo dat je dit met het Groenfonds bent overeengekomen in bijvoorbeeld een geaccepteerde offerte of in de leningovereenkomst en leningvoorwaarden.

Met wie kan het Groenfonds uw persoonsgegevens delen ?
Het Groenfonds verstrekt je persoonsgegevens niet aan partijen buiten het Groenfonds, tenzij het Groenfonds dit vooraf heeft aangegeven. Met deze derden, die op verzoek van het Groenfonds jouw persoonsgegevens gebruiken voor een specifiek doel (de verwerkers) heeft het Groenfonds goede afspraken gemaakt, zodat de veiligheid van uw persoonsgegevens volledig gewaarborgd blijft. De derden worden verderop in deze Privacyverklaring onder “specifieke doeleinden en verwerkers per situatie” per mogelijke situatie nader gespecificeerd. Het Groenfonds deelt ook persoonsgegevens als het Groenfonds daar wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst).

Beveiliging
Het Groenfonds neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eist van de door het Groenfonds ingeschakelde derden (verwerkers) dat zij hetzelfde doen. Het Groenfonds bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. En zo lang de wet het Groenfonds verplicht om de gegevens te bewaren.

Uw rechten en het contactadres voor privacy vraagstukken
Wanneer je gebruik wenst te maken van jouw rechten als betrokkene (recht op inzage, recht op correctie, recht op beperken van het verwerken van jouw gegevens, op het verwijderen van jouw gegevens, recht op het digitaal meenemen van uw gegevens), kun je je verzoek rechtstreeks bij het Groenfonds indienen via privacy@nationaalgroenfonds.nl of per post versturen naar: Nationaal Groenfonds,  Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort.

Specifieke doeleinden en verwerkers per situatie

Je vraagt een lening aan en/of je hebt een lopende lening.

Doeleinden: het administreren en beoordelen van je leningaanvraag, het tot stand komen van de lening en het vestigen van zekerheden (bijvoorbeeld een recht van hypotheek), het beheren van de lening, het beëindigen van de lening, het eventueel testen van de geautomatiseerde systemen.

Delen met derden (verwerkers). Voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden in verband met het afhandelen van de leningaanvraag of het uitvoeren van de lening heeft het Groenfonds derden ingeschakeld. Het Groenfonds verstrekt aan deze verwerkers jouw persoonsgegevens alleen maar om deze specifieke activiteiten uit te kunnen voeren. Met de volgende andere partijen kan het Groenfonds in specifieke situaties uw persoonsgegevens delen:

  • Het BKR voor het in verband met het beoordelen van  de leningaanvraag toetsen op betalingsgedrag.
  • De notaris voor het passeren van de lening en het vestigen van  het hypotheek en/of pandrecht, maar ook het eventueel inroepen van  het hypotheekrecht en het beëindigen van  de lening en het doorhalen van het hypotheekrecht.
  • Een deurwaarder voor het uitvoeren van invorderingsacties wanneer u uw verplichtingen niet nakomt.
  • Een advocaat voor het nemen van maatregelen wanneer de uitvoering lening daar aanleiding toe geeft.
  • Aan derden die in opdracht van het Groenfonds gepersonaliseerde brieven sturen die betrekking hebben op uw lening (zoals een jaaropgave).
  • Aan derden die inzage hebben in de geautomatiseerde systemen met behulp waarvan jouw lening wordt uitgevoerd (IT-leveranciers).
  • Het Rijk of het samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg (IPO) wanneer je een projectrekening of een financiering  bij het Groenfonds heeft afgesloten die wordt verstrekt uit het zogenoemde Revolverend fonds  dat mede door Rijk en/of provincies is gefinancierd.

Formulieren

Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om zich aan te melden voor de nieuwsbrief of rechtstreeks contact op te nemen. Om dit mogelijk te maken, gebruiken wij op onze website formulieren waarin het verplicht is om persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde CMS-database, die wordt gehost door onze externe webpartner genaamd Van der Let & Partners. Deze gegevens worden onder geen enkele omstandigheid gedeeld buiten onze website of webpartner. In alle online formulieren van onze website krijgen gebruikers de mogelijkheid om expliciet toestemming te geven om hun gegevens met ons en onze webpartner te delen of hiervan af te zien. Indien je afziet van het geven van toestemming, kan dit gevolgen hebben voor de juiste en volledige werking van het formulier.

Overige situaties

Je hebt je aangemeld voor een mailing, een specifieke actie of voor een specifieke activiteit, je bent benaderd voor een onderzoek etc.

Doeleinden: per specifieke situatie wordt aangegeven waarvoor het Groenfonds de verstrekte persoonsgegevens gebruikt en – als dat van toepassing is – met wie ze eventueel worden gedeeld. Deze privacyverklaring is ook op dit soort situaties van toepassing.