Grote belangstelling voor omschakelfinancieringen IDL

De belangstelling voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) is groot en biedt (financierings-)perspectief voor agrarische ondernemers die willen omschakelen. Dat is de conclusie van een tussenrapportage na vijf maanden.

Het IDL biedt cofinanciering voor omschakelende boeren en trekt daarmee de banken over de streep. De omschakelleningen van het IDL met hun lange looptijd, een lange aflossingsvrije periode en een vaste lage rente van 1%, maken het verschil in de risico-rendementsafwegingen van de banken.

investeringsfonds duurzame landbouw

Veel animo

De belangstelling voor het IDL blijkt groot. In de eerste maanden zochten ruim 4.500 bezoekers informatie op de webpagina’s van het IDL. Half december waren er al 24 complete aanvragen binnen en vier omschakelfinancieringen rond. De doorlooptijd van de aanvragen, daarbij inbegrepen het overleg met de ondernemer(s) en de private financiers over het plan en de precieze financieringsopzet, omvat zo’n 5 á 6 maanden. Het aantal aanvragen blijft toenemen. In totaal is binnen de pilotfase tot juli 2022 ruimte voor zo’n 35 omschakelfinancieringen. Dat betekent dat er de komende tijd zeker nog ruimte is voor nieuwe aanvragen.

Meer IDL

Het IDL is in juli 2021 als pilot van start gegaan: een nieuw financieel instrument ter bevordering van duurzame landbouw, opgericht in het kader van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Het Nationaal Groenfonds heeft vanaf medio juli 2021 het loket opengesteld en een onafhankelijke en deskundige beoordelingscommissie benoemd, een voorlichtingscampagne gestart en de eerste aanvragen – in nauwe samenspraak met de betrokken private financiers – in behandeling genomen.

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

Het IDL maakt onderdeel uit van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV en stuurt op duurzaamheidsdoelen in plaats van op specifieke maatregelen. Het IDL biedt langjarige (co)financiering tegen soepele condities aan agrarische ondernemers die met gerichte investeringen willen omschakelen naar een duurzame bedrijfsvoering.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het IDL of de tussenrapportage? Kijk op de pagina van het IDL of neem contact op met de fondsmanager van het IDL, Christaan Couperus.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder