Teller Bosklimaatfonds bij sluiting op ruim 2.600 hectare nieuw bos

Bijna 20 jaar lang heeft het Groenfonds nieuwe bosaanleg in Nederland gestimuleerd met een bijdrage uit zijn Bosklimaatfonds. De boseigenaren verhuurden de CO2-vastleggingscapaciteit  van het bos aan het Groenfonds.

Het resultaat mag er zijn: meer dan 2.600 nieuwe hectares bos erbij. Omdat de mogelijke verkoopprijs van een ton CO2 nog steeds niet opweegt tegen de kosten van het Bosklimaatfonds, hebben we in overleg met het ministerie van LNV besloten het Bosklimaatfonds definitief af te sluiten. De bossen blijven, die vallen allemaal onder de Wet Natuurbescherming. Ook het uitgekeerde geld voor de huur blijft voor de boseigenaar. De bosbazen krijgen alleen zelf weer zeggenschap over de CO2 die hun bos vastlegt.

Bosklimaatfonds

Het Bosklimaatfonds

Eind vorige eeuw was het bosareaal in Nederland behoorlijk gekrompen. Daarnaast werd duidelijk dat we de CO2 die wij als mensen uitstoten zouden moeten verminderen en vastleggen. Voor het Groenfonds was dit aanleiding om – samen met het toenmalige ministerie van VROM – een systeem op te zetten waarmee zowel nieuwe bosaanleg financieel werd gestimuleerd als de CO2- vastlegging omhoog ging.

Het Bosklimaatfonds werd een succes. Voor veel grondeigenaren was het extra geld dat ze kregen voor de verhuur van de CO2 die het bos vastlegt net het duwtje in de rug om voor bosaanleg te kiezen. De verwachting was toen dat voor CO2-credits een markt zou ontstaan. Dat is tot nu toe onvoldoende gebleken. De afgelopen jaren zijn er ook geen nieuwe bosprojecten bij gekomen. De huurovereenkomsten met de al bestaande bossen liepen nog wel door tot juli 2019.

De bossen leveren winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht) en biodiversiteit en daarnaast ook een bijdrage aan de klimaatopgave door CO2 op te nemen uit de lucht en vast te leggen in de bomen. De bossen sluiten ook aan bij de Duurzaamheidsdoelen voor het klimaat en duurzaam bosbeheer van de VN.

Monitoring

Voor de kennisuitbreiding en monitoring van de groei en mengvormen van Nederlandse bossen heeft Probos voor het Bosklimaatfonds steekproefsgewijs meetrondes in de bosgebieden uitgevoerd. Probos blijft graag in de gelegenheid deze specifieke meetrondes uit te voeren in de bosgebieden, vanzelfsprekend zonder kosten voor de boseigenaar. Als de boseigenaar in het verleden hier al contact over had met Probos, zal Probos, op het moment dat monitoring gewenst is, zelf contact met de eigenaar opnemen. Boseigenaren die nog niet eerder contact hebben gehad met Probos over de monitoring van hun Bosklimaatfondsbos, kunnen zelf contact opnemen met Probos voor meer informatie over de meetrondes.

KinderBomenBos

Om het Bosklimaatfonds een mooie afsluiting te geven zijn de laatste gelden die hiervoor beschikbaar waren in 2016  ingezet voor het KinderBomenBos van de Boomfeestdag.

Brief over het afsluiten van het Bosklimaatfonds aan de deelnemende boseigenaren. Aanvullende informatie voor deelnemende boseigenaren inzake de Huurovereenkomst met kwalitatieve verplichting en kettingbeding.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder