Het Nationaal Groenfonds is jarig!

Op 12 april is het precies 30 jaar geleden dat het Nationaal Groenfonds werd opgericht in Den Haag op initiatief van het ministerie van LNV en de 12 provincies. Het doel? Het beschikbare geld voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) efficiënter en doelmatiger inzetten door leningen te verstrekken in plaats van subsidie te geven.

Het grote voordeel van uitgeleend geld was en is dat het weer terugkomt als rente en aflossing en dan opnieuw voor duurzame doelen kan worden ingezet. In de beginjaren zette het Groenfonds zich met (voor)financieringen in voor meer hectares natuur in Nederland. Landbouwgrond werd omgezet in natuur en de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van aaneengesloten en verbonden natuurgebieden, kreeg mede hierdoor vorm. Het betekende samenwerking met het ministerie van LNV en de provincies en ook met private partijen die zich met (de financiering van) natuur en landschap bezighouden. Hierdoor kreeg het Groenfonds een unieke positie als financier tussen publiek en privaat in. We zagen wat wel en wat niet werkte, zowel bij de overheid als bij ondernemers, organisaties en banken. Die kennis deelden we in onze rapporten ‘Investeren in natuur’.

Om nog extra natuur mogelijk te maken, startten we ook met een aantal opeenvolgende groene beleggingsfondsen. Het geld uit deze beleggingsfondsen werd onder andere ingezet voor herstel van de Biesbosch. Bossen bleken fantastische CO2-bewaarders. Daarom introduceerden we het Bosklimaatfonds, waar eigenaren van grond in Nederland geld kregen voor de aanleg van bos. Het zorgde voor 2.600 hectare extra natuur. Als afsluiting van het Bosklimaatfonds doneerde het Groenfonds een bedrag aan de Stichting Boomfeestdag voor de ontwikkeling van het Nationaal KinderBomenBos in het Bentwoud.

De kwantiteit van de Nederlandse natuur nam langzaam weer toe. De kwaliteit van de leefomgeving daarbinnen en daarbuiten (bodem, lucht en water) nam op veel plekken af. Alleen maar inzetten op meer natuur was dweilen met de kraan wijd open. Het Groenfonds anticipeerde daarop en financiert tegenwoordig projecten voor duurzame landbouw, circulaire economie en duurzame energie. Zo zetten we ons als impactfinancier in om ecologie en economie te verbinden en met onze leningen een bijdrage te leveren aan verantwoord omgaan met grondstoffen, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en herstel en behoud van biodiversiteit.

Fondsen bleken een prachtige manier om speciale doelen te realiseren. In de loop der jaren werd het Groenfonds succesvol fondsmanager en fondsbeheerder van een diversiteit aan fondsen, zoals het VIN (Visserij Investeringsfonds) voor de verduurzaming van de visserij van Nederland, het WIF (Waterinnovatiefonds) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om innovatieve projecten in de watersector te stimuleren en – met onze oprichter het ministerie van LNV – het IDL (Investeringsfonds Duurzame Landbouw), waarmee agrarische ondernemers een financiële steun in de rug krijgen bij de omschakeling naar duurzame productiemethodes. Bij al deze fondsen is van tevoren duidelijk voor welke specifieke doelen ze zijn en staan innovatie en duurzaamheid voorop.

Het Groenfonds heeft ook een fonds met het eigen vermogen: het Revolverend fonds. Het geld dat wij uitlenen aan projecten, komt via rente en aflossing weer terug. Zo kunnen we het geld van het Revolverend fonds (en de andere fondsen) steeds weer opnieuw uitlenen. In de 30 jaar dat we bestaan is het eigen vermogen uit het Revolverend fonds al vijf keer opnieuw ingezet voor duurzame en groene ontwikkelingen. We vinden het heel belangrijk dat al onze financieringen een positieve bijdrage leveren aan de genoemde doelen. Om echt duurzaam te zijn, is het daarom belangrijk dat ook de businesscases van de ondernemers die we financieren goed in elkaar zitten. Daar kijken wij vanuit onze kennis van geld en ondernemen met een scherpe blik naar. Tegelijkertijd weten we uit 30 jaar ervaring dat innovatie en verduurzaming ook experimenteren, falen, vallen en weer opstaan betekenen. Daarom bieden we ondernemers meer ondersteuning en meer tijd dan gemiddelde banken om door die moeilijke scale-upfase (ook wel de valley of death genoemd) heen te komen.

Het Nationaal Groenfonds 30 jaar. Van een clubje met een directeur en één medewerker naar een organisatie met ruim 40 medewerkers. Met een grote stroom aan projecten die dankzij onze (co)financiering konden innoveren en verduurzamen. Iedere dag zien we nieuwe ontwikkelingen, uitvindingen en plannen voorbijkomen die ons het vertrouwen geven dat we op weg zijn naar een volhoudbare economie en een gezonde leefomgeving. Daar hebben we ons de afgelopen 30 jaar als impactfinancier voor ingezet en dat blijven we met ziel en zakelijkheid doen. En is het nu ook tijd om de verjaardag van het Groenfonds en wat we in die tijd bereikt hebben te vieren!