Extra budget voor Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) heeft ruimte voor nieuwe aanvragen. Tot eind 2023 is hiervoor circa 10 miljoen euro extra beschikbaar. Agrarische ondernemers die de omschakeling naar duurzaam willen maken, kunnen hun aanvragen vanaf nu weer indienen. Het IDL is onderdeel van het Omschakelprogramma van het ministerie van LNV. Naar verwachting krijgt het IDL na dit jaar ook een structureel vervolg.

De afgelopen twee jaar konden agrarische ondernemers met plannen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen terecht bij de pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw voor een financiering. In de periode tot mei 2023 hebben al 40 agrarische bedrijven financiering gekregen vanuit dit fonds. Het gaat bij het Investeringsfonds – onderdeel van het Omschakelprogramma van het ministerie – echt om het bereiken van doelen. Investeringen moeten leiden tot aantoonbare verbeteringen op de gestelde doelen. Substantiële beperking van stikstofuitstoot is één van de vereisten. Vanwege het grote succes van het Investeringsfonds heeft het ministerie van LNV een aanvullend bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe aanvragers. Later volgt naar alle waarschijnlijkheid een structureel Investeringsfonds om de transitie in de landbouw verder te ondersteunen.

Stikstofreductie

Om in aanmerking te komen voor een lening uit het IDL moeten de agrarische ondernemers scoren op een aantal duurzaamheidsdoelen. Het belangrijkste en verplichte doel is de eerder genoemde daling van stikstofemissie. Daarnaast zijn er nog zeven andere duurzaamheidsdoelen, zoals vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, minder nitraatuitspoeling, verbetering diergezondheid en -welzijn, een toename op het gebied van biodiversiteit en verbetering van de bodem. De plannen moeten een structurele verbetering opleveren voor minimaal vijf van de doelen en er mag geen achteruitgang plaatsvinden op de overige doelen. Een onafhankelijke commissie, met mensen uit praktijk en wetenschap, beoordeelt alle aanvragen op duurzaamheid. Het gaat de beoordelingscommissie vooral om investeringen die leiden tot structurele veranderingen in de bedrijfsvoering, dus niet alleen om bijvoorbeeld technische oplossingen voor minder uitstoot.

Aantrekkelijke lening

Plannen die goedgekeurd zijn door de beoordellingscommissie worden vervolgens op hun financiële duurzaamheid beoordeeld door het Nationaal Groenfonds, dat de IDL-leningen verstrekt. Het leningdeel vanuit het IDL van maximaal 400.000 euro wordt aangeboden onder gunstige leningvoorwaarden. Zo betalen ondernemers een lage rente (1%) en hoeven zij de eerste jaren niet af te lossen. Wel moet er altijd sprake zijn van cofinanciering. Investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen, zoals een financiering bij de (huis)bank, eigen geld, crowdfunding etc. Door een substantieel deel van de lening onder gunstige voorwaarden vanuit het IDL te verstrekken wordt het voor ondernemers aantrekkelijk gemaakt om de dikwijls kostbare en langjarige duurzame investeringen in hun bedrijf te starten.

Meer weten?

Ben jij agrarisch ondernemer en overweeg je een financieringsaanvraag bij het IDL? Neem contact op met onze Investment Manager, Christiaan Couperus.

Landbouwtransitie

Het succes van het IDL laat duidelijk zien dat er voor de agrarische sector in Nederland kansen en mogelijkheden zijn om bedrijven te verduurzamen en een goede boterham te (blijven) verdienen. Ongeveer een derde van de bedrijven die een financiering bij het IDL krijgt, maakt daarmee zelfs de omschakeling naar volledig biologisch. De bedrijven die tot nu toe gebruik hebben gemaakt van het Investeringsfonds zijn heel divers, van melkveehouders tot akkerbouwers.

Meer over het IDL en het aanvragen van de lening

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder

Rob van Eijck
Rob van Eijck
Fondsmanager Investeringsfonds Duurzame Landbouw