Rob van Eijck fondsmanager IDL

Collega Rob van Eijck is vanaf heden fondsmanager van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Rob neemt het stokje over van Christiaan Couperus, die de overstap heeft gemaakt naar de Afdeling Strategie van het Groenfonds.

Rob heeft ruime ervaring met financiering van projecten in de agrarische sector, zowel bij het Groenfonds als bij eerdere werkgevers. Als boerenzoon die zelf ook het ouderlijk bedrijf een aantal jaar gerund heeft, kent Rob als geen ander de uitdagingen waar de agrarische sector voor staat als het gaat om verduurzaming en voortbestaan van het bedrijf. Rob: “Met financiering uit het IDL kunnen agrariërs gemakkelijker omschakelen, zonder dat ze financieel in de klem komen. Dat geeft toekomst voor het eigen bedrijf en laat zien dat agrariërs ook in deze tijd een toekomstbestendig bedrijf kunnen runnen en er een eerlijke boterham aan kunnen verdienen.”

Kamerbrief

Rob stapt op een mooi moment in. Minister Adema heeft vorige week bekend gemaakt dat hij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw wil doorzetten en een definitief karakter wil geven. In de eerste suppletoire begroting is er daarom 140,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds. Hiervan wordt eerst 10 miljoen ingezet om de huidige pilot te verlengen tot het einde van 2023, zodat de continuïteit van het fonds voor boeren die willen omschakelen is geborgd. De tweede helft van 2023 wil Adema benutten om een structureel investeringsfonds op te zetten, aldus de boodschap van de minister aan de Tweede Kamer.

Succesvol

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw is in juli 2021 als pilot van start gegaan en loopt inmiddels bijna 2 jaar. Het Nationaal Groenfonds is de fondsbeheerder waar ondernemers met een financieringsbehoefte voor hun omschakelplan een lening kunnen aanvragen. Sinds de start van de pilot hebben inmiddels 138 boeren een aanvraag gedaan voor financiering, 85 omschakelplannen zijn goedgekeurd en al 41 daarvan zijn gefinancierd.

Aanvraag indienen

Benieuwd of jouw plan in aanmerking komt voor financiering? Bekijk de pagina van het IDL om te zien waar je aan moet voldoen.

Evaluatie

Eind vorig jaar heeft Ecorys in opdracht van het ministerie van LNV een evaluatie van het eerste pilotjaar uitgevoerd. Het oordeel is positief. De pilot is goed ontvangen en al het beschikbare budget is gebruikt voor de omschakelplannen. De gunstige financieringsvoorwaarden van het fonds zorgen ervoor dat de kasstroom in de omschakeljaren wordt verbeterd, en risico’s voor de co-financiers worden lager. Banken geven aan dat zij door het Investeringsfonds Duurzame Landbouw in staat zijn om meer bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering te financieren.

Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw bevatte ook andere regelingen, waaronder de regeling Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie. Die is onderdeel geworden van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast maakte de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, onderdeel Werkkapitaal Omschakeling Duurzame Landbouw deel van het programma uit, waarmee de overheid een borgstelling afgeeft voor werkkapitaal. Die wordt voorlopig ook voortgezet en in 2024 geëvalueerd.

Sturen op doelen

Ondernemers die een beroep doen op het IDL worden niet verplicht tot het nemen van specifieke maatregelen. Het gaat bij het Investeringsfonds echt om het bereiken van doelen. Investeringen moeten wel leiden tot aantoonbare verbeteringen op de gestelde doelen, waarvan een daling van de stikstofemissie de belangrijkste en verplichte is.

Investment managers

Onze specialisten helpen je graag verder

Rob van Eijck
Rob van Eijck
Fondsmanager Investeringsfonds Duurzame Landbouw