Landschap Overijssel en Nationaal Groenfonds tekenen voor het landschap

29-09-2016

Vandaag tekenden Jacob van Olst, directeur Landschap Overijssel en Jean-Paul Schaaij, directeur Nationaal Groenfonds op landgoed De Horte in Dalfsen de overeenkomst om toekomstige grondaankopen van het Landschap voor te kunnen financieren. Hiermee kan slagvaardig worden opgetreden in het belang van het mooie Overijsselse landschap. Het Kolkersveld met de nu prachtig bloeiende klokjesgentianen in Overdinkel is het eerste terrein dat op deze manier in handen is gekomen van Landschap Overijssel.

Lees verder

Er worden op dit moment regelmatig gronden aangeboden in de Ecologische Hoofdstructuur of nabij natuurgebieden in de provincie Overijssel. Landschap Overijssel wil een deel van deze gronden kunnen aankopen en inrichten als natuurgebied of inzetten als ruilgrond.

Omdat gelden voor deze aankopen niet altijd op tijd beschikbaar zullen zijn, maakt Landschap Overijssel dan gebruik van de voorfinancieringsfaciliteit van het Nationaal Groenfonds. Een deel van het geld zal ook voor andere natuurgerelateerde investeringen gebruikt kunnen worden. Hiervoor is de komende jaren € 1,5 miljoen beschikbaar. Vandaag ondertekenden de directeuren van beide organisaties de overeenkomst in aanwezigheid van notaris mevrouw mr. Hilde de Boer van DuretTrip Notarissen.

Snel schakelen

"Terreinen die wij op het oog hebben, zijn vaak vrijwel direct weg zodra ze te koop komen. Dankzij de kredietfaciliteit die wij hebben bij Nationaal Groenfonds, kunnen wij zo snel handelen, dat we dergelijke terreinen toch kunnen verwerven", aldus Jacob van Olst, directeur Landschap Overijssel.

"Een voorbeeld van zo'n traject waarin we snel moesten handelen, is de aankoop van natuurterrein Kolkersveld in de gemeente Losser. Behalve een natuurgebied, is het ook de locatie van de lokale klootschietvereniging. De terreineigenaar wilde de overeenkomst met de vereniging beëindigen en het terrein verkopen. Omdat wij snel op de situatie konden inspelen, hebben wij het terrein gekocht, met de afspraak dat de vereniging een deel mag blijven huren. Zo hebben we meteen een economische drager ten behoeve van het beheer van het terrein en wordt het immateriële erfgoed beschermd."

Meer dan geld

De financiële component is slechts één van de pijlers in de ondersteuning die het Nationaal Groenfonds biedt. "Geld is vaak een onderdeel van de ondersteuning die wij bieden. Kennis en netwerk zijn even belangrijk. We betrekken andere contacten bij projecten, ook om financiële dragers te krijgen", zo zei Jean-Paul Schaaij, directeur Nationaal Groenfonds. “Het is nog steeds een misverstand dat natuur ‘gratis’ is. Een mooie uitspraak daarover is ‘We use nature because it’s valuable, we lose nature because it’s free’. Landschap Overijssel weet een mooie balans te vinden tussen natuur en economische dragers voor die natuur. Daar helpen wij graag bij.”

Over Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur en landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseren zij allerlei activiteiten om natuur en landschap te beleven. Voor deze terreinbeherende organisatie werken zowel betaalde en onbetaalde krachten, die de samenwerking zoeken met omwonenden. Behalve door rechtstreeks te investeren wordt ook indirect in natuur geïnvesteerd. Bijvoorbeeld door zo veel mogelijk mensen bewust te maken van omgeving, middels excursies, tentoonstellingen, cursussen en andere activiteiten.

Over Nationaal Groenfonds

Een groener Nederland, daarvoor zet Nationaal Groenfonds zich in middels diensten op het gebied van financiering, draagvlak, advies en financieel beheer. Het Groenfonds ontwikkelt bijvoorbeeld innovatieve financiële instrumenten en slaat een brug tussen publieke en private middelen door financiële drempels weg te nemen. Het Groenfonds ziet kansen en durft risico's te nemen. De unieke combinatie van groen en geld versnelt projecten, verbindt partijen en biedt inzichten die rendement opleveren voor de groene leefomgeving in de breedste zin van het woord: natuur, landschap, lucht, water, biodiversiteit en beleving.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.