Landeigenaar:Een gezonde bodem fundamenteel voor boer en maatschappij

25-06-2018

Bron: Landeigenaar juni 2018

Op naar een duurzaam beheer van de bodem.

De bodem is het kapitaal van particuliere grondeigenaren. Ook veel maatschappelijke opgaven komen samen in duurzaam bodembeheer. Daarom nam de FPG het initiatief voor een 'Groene Tafel Bodempioneers'. De uitkomsten laten zien dat het verbeteren van de bodemkwaliteit een heel praktisch vraagstuk is, maar tegelijk een zoektocht naar het verbinden van belangen. 

Groene tafel Bodempioniers: vijftien initiatiefnemers van vernieuwende bodemprojecten, zowel organisaties als individuele koplopers kwamen vier keer bij elkaar op initiatief van FPG. Onder leiding van Jaap Starkenbrug, directeur Stichting IJssellandschap, wisselden zij kennis en informatie uit en werden kansen om duurzaam beheer te stimuleren geïnventariseerd. Het project werd financieel gesteund door (voormalige ) ministerie van EL&I. Onder de partners: a.s.r., FPG, IJssellandschap, Louis Bolk Instituut, minsterie van LNV, Nationaal Groenfonds, Natuurmonumenten, provincie Gelderland, Unie van Waterschappen, Vitens, Wageningen Universiteit en ZLTO.

Lees meer in dit het artikel in de De Landeigenaar (juni).Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw