Rapport: Investeren in een welvarend, duurzaam en aantrekkelijk Nederland

04-08-2017

Op 3 juli jl. verscheen een rapport van het Nederlandse onderzoekinstituut NYFER, Investeren in een welvarend, duurzaam en aantrekkelijk Nederland. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland, gaat over de financierbaarheid van investeringsopgaven in onder andere verduurzaming. 

Deze investeringen moeten - voor de onrendabele top - door de overheid en het private kapitaal gezamenlijk gefinancierd worden. NYFER geeft aan dat de beschikbaarheid van kapitaal niet het probleem is, maar de mismatch tussen vraag en aanbod. Het instituut schetst in dat verband een aantal knelpunten, waaronder:
- institutionele beleggers zien te weinig projecten die aansluiten bij hun mogelijkheden en behoeften;
- het ontbreekt aan financiële proposities die aansluiten bij de behoeften van investeerders. Er is behoefte aan financiële innovatie en nieuwe contractvormen, gericht op herstructurering van risico en rendement over de looptijd van investeringsprojecten. Speciale investerings- of beleggingsfondsen voor de financiering van infrastructuurprojecten kunnen hier een belangrijke rol spelen. Overheden kunnen het risicoprofiel van infrastructuurprojecten verbeteren door garanties en achtergestelde leningen.

Nationaal Groenfonds onderschrijft deze knelpunten. De mismatch tussen vraag naar en aanbod van kapitaal zit vooral bij risicodragend kapitaal voor kleinere en innovatieve projecten en bedrijven die nog geen uitgebreid track record hebben. Het Groenfonds is van mening dat de transitie naar een duurzame economie juist moet en kan worden versneld door deze innovatieve projecten en nieuwe bedrijven, die bestaande bedrijven kunnen dwingen om te vernieuwen. Het Groenfonds lost dit hiaat op door deze projecten en bedrijven te financieren met risicodragend kapitaal.

NYFER stelt dat een nieuw op te richten instelling, Invest-NL, een oplossing moet bieden voor marktfalen in onder andere het gebrek aan aanbod van risicodragend vermogen. De oprichting van Invest-NL biedt de mogelijkheid om extra kapitaal beschikbaar te maken voor kleine en innovatieve duurzame projecten. Het Groenfonds heeft de benodigde kennis en het netwerk. Daarom stelt het Groenfonds een samenwerking voor met Invest-NL, waarin Invest-NL aan Groenfonds kapitaal verstrekt waarmee Groenfonds kleinere en innovatieve duurzame projecten kan financieren om daarmee de transitie naar een duurzame, groene economie te versnellen. Want vernieuwing komt van onderaf.