Natuurinclusieve landbouw

Nationaal Groenfonds zet zich in voor de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Dit doen we door het financieren van natuurprojecten en steeds vaker ook door het financieren van groene en/of duurzame projecten in andere sectoren. Bijzondere aandacht hebben we hierbij voor de agrosector. Willen we als Nederland per saldo een positief effect bereiken voor onze groene leefomgeving, dan kan dat niet zonder vergaand te investeren in natuurinclusieve landbouw en in de duurzaamheid van de agrosector.

Financieringsmogelijkheden

Nationaal Groenfonds is van oudsher al betrokken bij het omvormen van agrarische grond naar natuur (voorfinanciering functieverandering), bij het verplaatsen van agrarische bedrijven omwille van natuurdoelen (verplaatsingsregelingen) en bij agrarisch natuurbeheer en fondsvorming hiervoor (bijvoorbeeld Boeren voor Natuur in Biesland).

Ook is er een toenemende belangstelling vanuit agrariërs om natuurinclusief te boeren bijv. door natuur aan te leggen en/of te beheren. Nationaal Groenfonds is, vaak samen met het Kadaster, actief betrokken bij natuurinclusieve kavelruil en agrarische projecten die de groene leefomgeving verbeteren. Bij deze projecten co-financieren we veelal samen met een lokale “huisbankier”, waarbij het Groenfonds door de inbreng van kennis, netwerk en geld partijen kan verbinden en projecten sneller kan realiseren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over natuurinclusieve landbouw? Neem dan contact op met Jac. Meter via 06 53 59 21 93 of e-mail

Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Boerderij Eyckenstein

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Herinrichting Hunzedal

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

The Cranberry Company

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Kavelruil Wilnis

Van boer naar natuurbeheerder.

Betrokken partijen

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten