Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw. Duurzame en natuurinclusieve aanpassingen – beginnend bij de bodem die met respect wordt behandeld en minder wordt belast – zijn noodzakelijk om op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen. Dit is een omslag die vraagt om een nieuwe manier van denken en handelen vanuit de hele maatschappij. Ook consumenten vragen in toenemende mate om verantwoord geproduceerd voedsel.

Ook neemt in toenemende mate de biodiversiteit af, waar wij als maatschappij iets aan moeten doen. Zeker gezien de schrikbarende wetenschappelijke rapporten over de achteruitgang van insecten (vooral bijen en andere bestuivende insecten). 

Meer kringlooplandbouw nodig

Er zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van onderzoeken van de WUR en het Louis Bolk Instituut, met als belangrijke conclusie: natuur en landbouw dienen elkaar weer te versterken. Dit vraagt om meer natuurinclusieve of kringlooplandbouw.

Nationaal Groenfonds financiert natuurinclusieve landbouwprojecten

Voorbeelden van projecten binnen het werkterrein natuurinclusieve landbouw, die Nationaal Groenfonds financiert, zijn:

  • Projecten die een bijdrage leveren aan natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw voor het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit en het sluiten van ecologische kringlopen.
  • Het verduurzamen van uw bedrijfsvoering om (ecologische) kringlopen te sluiten.
  • Alternatieve vernieuwde technieken om genoemde doelen te bereiken.
  • (voor-) financieren van grondaankopen, natuurinclusief verkavelen en subsidies (zoals de functieveranderingsbijdrage), bedrijfsverplaatsingen.
  • Projecten voor biodiversiteitsverbetering (o.a. door toepassing Biodiversiteitsmonitor).

Financieringstraject verduurzaming agrofoodsector

Agrariërs zijn als grootgrondgebruiker onmisbaar bij deze maatschappelijk opgaven om het herstel van de bodem en behoud van de biodiversiteit in Nederland te bereiken. Nationaal Groenfonds zet zijn kennis, kapitaal en netwerk in om deze verduurzaming in de agrofoodsector te realiseren. Daarbij werkt het Groenfonds zo mogelijk nauw namen met de huisbankiers om de benodigde financiering te kunnen leveren.

Natuurinclusieve landbouwprojecten

Wij hebben diverse projecten financieel ondersteund, waaronder het project De Hooilanden. Lodewijk Pool van biologische boerderij De Hooilanden vertelt in twee korte filmpjes over hun bedrijf en de financiering. Hij vertelt o.a. over de financiering van Nationaal Groenfonds en de innovatieve financieringsvormen die wij gebruiken.

Meer informatie over financieringsmogelijkheden natuurinclusieve landbouw

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Nationaal Groenfonds voor natuurinclusieve en kringlooplandbouw? Neem dan contact op met een van onze investmentmanagers. Onder het kopje 'Specialisten' op deze pagina vindt u contactgegevens. 

Documentaire 4-returns-aanpak

Commonlands en Wij.land hebben een documentaire gemaakt over natuurinclusieve landbouw, de 4-returns-aanpak in het veenweidegebied. Wij.land brengt, samen met de boeren, het gedachtegoed van Commonland in praktijk in het veenweidegebied van de Vechtstreek, het Groene Hart en Waterland. Bekijk deze documentaire

Gerelateerd nieuws
Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Herinrichting Hunzedal: Ecologische Hoofdstructuur realiseren

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten